Apie projektą

Projektu Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste  siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Apsijungus trims aukštosioms mokykloms: Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, didelis dėmesys skiriamas studijų programų portfelio pertvarkai, studijų kokybės gerinimui, tarptautiškumo plėtotei, studentų pasiekimų gerinimui, dėstytojų profesiniam tobulėjimui ir mokslinės veiklos stiprinimui.

Siekiant studijų efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, numatoma, kad VDU įvertins jau turimą visų trijų universitetų patirtį ir pagal vieningą sistemą pertvarkys vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Bus pereinama prie bendros studentų pažangos stebėsenos, pasiekimų vertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo sistemos. Tam bus pasitelktos jau esamos e-sistemos ir platformos, tačiau skiriant lėšų jų plėtotei ir atnaujinimui, įvertinus naujus iššūkius, ypač susijusius su pedagogų rengimu.

Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001). Projekto veikla Nr. 2. Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA)

Dirba tyrėjų

Sukurta modulių

Apmokyta dėstytojų

Apmokyta mokytojų

Projekto komanda

Airina Volungevičienė

Airina Volungevičienė

Projekto vadovė

Daiva Urmonienė

Daiva Urmonienė

Projekto koordinatorė

Margarita Teresevičienė

Margarita Teresevičienė

Tyrėja

Elena Trepulė

Elena Trepulė

Tyrėja

Estela Daukšienė

Estela Daukšienė

Tyrėja

Justina Naujokaitienė

Justina Naujokaitienė

Tyrėja

Monika Lekeckaitė

Monika Lekeckaitė

Tyrėja

Danutė Pranckutė

Danutė Pranckutė

Tyrėja

Indrė Klanauskaitė

Indrė Klanauskaitė

Tyrėja

Marius Šadauskas

Marius Šadauskas

Tyrėjas

Vytautas Stankūnas

Vytautas Stankūnas

Tyrėjas

Giedrė Tamoliūnė

Giedrė Tamoliūnė

Tyrėja

Irmantas Adomaitis

Irmantas Adomaitis

Tyrėjas

Apie projektą